Wybierz liczbę biletów

1 bilet na konferencję 349 PLN + VAT

Dane uczestnika

Dane uczestnika #2

Osoba kontaktowa

Dane do faktury

Warunki uczestnictwa

Wysłanie niniejszego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy z Digital University sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-850), ul. Prosta 20 (WeWork Mennica), zgłoszoną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000752854, NIP: 5252761729, REGON: 381660468.

  • Płatność dokonywana jest na podstawie faktury proforma, wystawionej po dokonaniu zgłoszenia przez uczestnika. Termin płatności to 14 dni. Faktura przesłana jest w formie elektronicznej na wskazany powyżej adres e-mail.
  • Wysłanie formularza zgłoszeniowego skutkuje obowiązkiem uiszczenia pełnej opłaty uczestnictwa w konferencji na podstawie wystawionej faktury VAT.
  • Nieobecność na konferencji nie upoważnia do ubiegania się o zwrot opłaty.

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę Digital University sp. z o.o. oraz Fundacji Digital University z siedzibą w Warszawie (00-850), ul. Prosta 20 (WeWork Mennica):

Administratorem danych osobowych uczestnika jest Digital University sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-850), ul. Prosta 20 (WeWork Mennica), zgłoszoną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000520112, NIP: 1182100793, REGON: 147372124 oraz Fundacja Digital University z siedzibą w Warszawie (01-692), ul. Kolektorska 22A lok 2, zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000520112, NIP: 1182100793, REGON: 147372124. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych realizacją umowy oraz/lub z przesyłaniem informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną. Kategorie danych to imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Dane nie są udostępniane innym podmiotom. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. Osoba, której dane dotyczą nie podlega profilowaniu. Dane dostępne są w siedzibie Digital University sp. z o.o. Informuje się o możliwości uzyskania kopii danych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub w chwili wygaśnięcia umowy. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji ww. celów. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia, dostępu do danych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Informuje się o prawie wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.